Principperne

Hensigten med mindfulness er at gøre plads til det, der falder naturligt for mennesker i balance: venlighed, tålmodighed, medfølelse, lykke, glæde og kærlighed. Mindfulness handler derfor om at bestræbe sig på at efterleve nogle grundholdninger og principper. Her er det tydeligt, at mindfulness har sine rødder i buddhismen.

Nogle af de væsentligste principper er:
Accept
Tålmodighed
Venlighed
Ikke dømmende, ikke vurderende
Giv slip

ACCEPT
Accept er en forudsætning for at være mindful. Det er en forudsætning for at være nærværende til stede lige nu, at du kan acceptere alt det, som dette øjeblik indeholder.
Hvis ikke, vil dine tanker søge efter andet og mere. Læg mærke til, hvor ofte du ønsker, at tingene skal være anderledes. Dig selv, andre mennesker, begivenhederne, omstændigheder eller vilkår. Hvor ofte ønsker du at være et andet sted end dér, hvor du er? Mit gæt er, at det er ret ofte.
Accept handler om at se det, som er, sådan som det er. At rumme og tolerere det, der er, uden ønske og forventning om, at det skal være anderledes – også selvom det kan forekomme vanskeligt. Alt, hvad du behøver at gøre, er at acceptere dette øjeblik fuldt ud.
Accept handler ikke om at lade stå til og undgå forandringer, udvikling, fremskridt og forbedringer. Accept handler om at være med det, der er – sådan som det er, lige nu. Det giver det bedste udgangspunkt for at afgøre, hvad du kan og vil gøre i retning af fremskridt og udvikling.
Accept handler ikke om, at du fx skal acceptere, at dine grænser bliver overskredet. Accept handler om at acceptere, at det er sket, at nogen har gjort det, og derefter kan du afklare, hvad du kan og vil gøre.

TÅLMODIGHED
Tålmodighed er forståelse for, at alting har en sammenhæng, og at alting udvikler sig i sit rette tempo. Vi har så travlt med at forcere alting, vi aser og maser. Hvis vi kan slippe behovet for, at alting skal ske i vores tempo og på vores måde, kan vi slippe lidt af kontrollen og slappe mere af.
Som regel hjælper det ikke at have travlt. Man kan være nødt til at skynde sig, men man kan også skynde sig tålmodigt og bevæge sig hurtigt, fordi man har valgt at gøre det.
Hvis vi kigger dybere i utålmodigheden, vil vi opdage, at den udspringer af en mere eller mindre subtil vrede eller frygt. Utålmodighed er en voldsom energi, der bunder i, at vi ikke ønsker tingene sådan, som de er, og ofte giver vi nogen eller noget skylden for det. Vi vil opdage, at vores utålmodighed kan stå i vejen for vores egen udvikling, vækst og lykke.
Tålmodighed er modet til at være med alt det, du sanser og registrerer, uden at reagere automatisk. Tålmodighed er at acceptere nuet i stedet for at forsøge at gøre det til noget andet, end det allerede er.
Du kan ikke trække i græsset, for at det skal gro, træet og blomsten folder sig ud i sit eget tempo. Al vækst og udvikling tager tid. Det tager også tid at lære mindfulness.
Ved at praktisere mindfulness styrker du din tålmodighed, hver eneste gang du standser op og bliver bevidst om dit åndedræt. Hver eneste gang du slipper tankerækkerne og kommer tilbage til nærvær med fuld opmærksomhed på nuet.
Hvis du opdyrker tålmodighed, kan du næsten ikke undgå at fremelske fuld opmærksomhed, og gradvis bliver din meditationspraksis både rigere og mere moden. Citat Jon Kabat-Zinn

VENLIGHED
Jeg kan godt lide ordet venlighed. Tænk, hvis alle behandlede sig selv og hinanden med venlighed. Tænk, hvis vore tanker om os selv og andre, og hvis vores samtaler udelukkende var præget af venlighed.
Venlighed handler om det, du oplever – men det handler også om venlighed over for dine relationer og over for dig selv. Det kan være uvant for de fleste at se sig selv og sine selvkritiske tanker med venlighed, men det er centralt i mindfulness.
Det er kendetegnende for de fleste særligt sensitive mennesker, at de ønsker at skabe gode stemninger og ønsker, at alle har det godt. Det er mit gæt, at ordet venlighed harmonerer godt med dine grundlæggende værdier.
De tre principper accept, tålmodighed og venlighed er blevet et mantra for mig, som jeg gentager i mit indre mange gange om dagen: Jeg er til stede lige nu med accept, tålmodighed og venlighed.
I akutte situationer tænker jeg blot Accept, tålmodighed og venlighed. Mantraet støtter mig i at holde fast i mine væsentligste værdier og samtidig være til stede i nuet med alt, hvad det indeholder.

Vær god og venlig, når det er muligt – det er altid muligt.
Citat Dalai Lama

IKKE DØMME / IKKE VURDERE
Der skal ikke lang tids mindfulness-praksis til, før vi opdager, at vores bevidsthed konstant dømmer og vurderer både os selv og andre mennesker og alt hvad, der foregår.
Vi har en mening om stort set alt, og vi knytter en betydning og en værdi til det, vi oplever. Jeg er ikke god nok. Det kan jeg lide. Det er forkert. Det er pænt, grimt, for meget, for lidt, for tykt, for tyndt, godt, dårligt, ønsket eller uønsket. Det må man, det må man ikke. Sådan gør man, sådan gør man ikke.
Tankerne vurderer og bedømmer ustandseligt, og det foregår oftest både ubevidst og automatisk. Det er som om, vi har en kommentatorboks inde i hovedet, der konstant har en mening om alt.
Når vi praktiserer mindfulness, bliver vi opmærksomme på vores tilbøjelighed til at bedømme og vurdere det meste af det, vi oplever. Vi bliver bevidste om, hvilken indflydelse det har på vores sindstilstand og vores relationer.
Noget af det vanskeligste ved mindfulness kan være at afstå fra automatisk og ubevidst at dømme og vurdere. Når du holder op med at dømme og vurdere, kan det føles, som om du opgiver dig selv og din mening, som om du slet ikke må mene noget. Hvad skal man så tænke, hvad skal man tale om? Det kan måske endda virke uintelligent ikke at have en mening om alt.
Det første skridt er, at du bliver bevidst om din tilbøjelighed til at vurdere og bedømme, og du må lære at skelne. Vi skal naturligvis skelne mellem, om noget er skadeligt for os eller ej, om noget hjælper os eller det modsatte. Men tendensen til at dømme og vurdere har en tilbøjelighed til at udspille sig konstant, og den afholder os fra at forholde os åbent og modtageligt over for nuets muligheder.

Mindfulness er, når vi formår at acceptere og rumme nuet uden sammenligning med fortiden og uden forventninger om fremtiden. Citat Charlotte Mandrup

GIV SLIP
Vores tanker, følelser og langt det meste af det, vi gør, stammer oftest fra ét af to motiver: enten ønsker vi at opnå noget bestemt, eller også ønsker vi at undgå noget bestemt. Vi klynger os ofte til ting, mennesker, begivenheder og vaner i et forsøg på at opnå tryghed. Princippet give slip er en opfordring til at holde op med at klynge sig til noget som helst.
At give slip handler om at hengive sig til, hvad øjeblikket indeholder, og hvordan det udfolder sig – med accept, tålmodighed og venlighed. Når du giver slip, holder du op med at anvende tvang, modstand eller kamp. Du hengiver dig til øjeblikket og lader tingene være, som de er, uden at du lader dig opsluge af din egen tiltrækning eller afstandtagen. Det betyder ikke, at du ikke kan skabe forandringer, udvikling eller fremskridt, men dit udgangspunkt er, at du accepterer øjeblikket, sådan som det er lige nu, med alt hvad det indeholder uden at ønske det anderledes lige nu.
Det kan være vanskeligt at give slip på fx tankerækkerne, følelserne, reaktionerne og handlingerne uden at sætte noget andet i stedet. I mindfulness retter vi opmærksomheden mod åndedrættet.

Dette er det centrale i mindfulness: Bliv opmærksom, giv slip og ret hele opmærksomheden mod åndedrættet: indånding og udånding.
Det vil øjeblikkelig ændre din bevidsthed og din tilstand. Det er ganske enkelt, men også ufatteligt vanskeligt at fastholde, fordi automatikken tager over og opmærksomheden forsvinder væk fra nærværet igen og igen og igen. Så er det, vi bruger accept, tålmodighed og venlighed – bliv opmærksom, giv slip på forventningen om, at det skal være anderledes og ret hele opmærksomheden mod åndedrættet igen og igen og igen.

Bare det, at begynde at fokusere på at give slip kan give dig en fornemmelse af frihed. Forestil dig, at du åbner hånden og giver slip på noget, du krampagtigt holder fast på.

Lær mindfulness
BOG + CD Mindfulness for særligt sensitive mennesker.
Køb bogen her: Saxo  Bog & Ide  William Dam
LYDBOG Mindfulness – helt enkelt er en revideret udgave af bogen og er udkommet som lydbog.
Køb lydbogen er